Witamy

Zapraszamy do krainy Niebieskiej Mrówki. Czekaj? tu zabawne historie, nowi koledzy i kole??anki, zabawy j?zykowe i wiele ró??nych atrakcji, którymi pragniemy podzieli? si? z Wami za po??rednictwem naszych ksi???ek. Nad wszystkim czuwa Niebieska Mrówka – istota ma??a, ale silna. Jej g??ównym zadaniem jest pomaganie Wam w doskonaleniu wymowy i rozwijaniu mowy. Wie, ??e nie jest to proste, ale je??li uda??o si? jej – osóbce tak nik??ego wzrostu, to czy mo??e nie uda? si? Wam?

??yczymy wielu radosnych chwil przy zabawach i przyjemno??ci podczas lektury naszych ksi???ek!